Novčana naknada – prava i obaveze

Novčana naknada – prava i obaveze

Zakoni i propisi
Novčana naknada se ostvaruje pod uslovima i na način propisan Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (“Službeni glasnik RS” br. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 - dr. zakon i 113/17). Zakon se primenjuje počev od 23. maja 2009. godine. Obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti je deo sistema obaveznog socijalnog osiguranja građana kojim se obezbeđuju prava za slučaj nezaposlenosti na načelima obaveznosti, uzajamnosti i solidarnosti. Zakonom o doprinosima za obevezno socijalno osiguranje (“Službeni glasnik RS” br. 84/04….112/15) propisano je da su  obveznici doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti: zaposleni;izabrana, imenovana i postavljena lica koja ostvaruju razliku zarade, odnosno plate;lica koja obavljaju privremene i povremene poslove po ugovoru;lica koja ostvaruju naknadu zarade po zakonu koji uređuje finansijsku podršku porodici sa decom;lica koja ostvaruju naknadu zarade po zakonu koji uređuje  obavezno zdravstveno…
Read More
Nacionalna služba za zapošljavanje – isplata nadoknada

Nacionalna služba za zapošljavanje – isplata nadoknada

Zakoni i propisi
Nacionalna služba za zapošljavanje je obavestila javnost da će preko Poštanske štedionice izvršiti isplatu redovne novčane naknade nezaposlenim licima za mesec decembar 2017. u utorak, 23.01.2018. godine. Takođe, naglašeno je da će privremenu novčanu naknadu za decembar 2017. licima koja žive na i izvan teritorije AP Kosova i Metohije, isplatiti u sredu, 24.01.2018. godine. [caption id="attachment_3653" align="aligncenter" width="300"] Nacionalna služba za zapošljavanje[/caption] Ono što je bitno naglasiti je da je 16. 01. 2018. godine, izvršena isplata obračunate posebne novčane naknade za DECEMBAR 2017. godine, uplatom na tekuće račune korisnika kod poslovnih banaka. Pravo na nadoknadu prema Nacionalnoj službi za zapošljavanje ima nezaposleno lice koje je bilo obavezno osigurano za slučaj nezaposlenosti najmanje 12 meseci neprekidno ili sa prekidima u poslednjih 18 meseci. Neprekidnim osiguranjem smatra se i prekid osiguranja kraći…
Read More