Izmenjena naknada NSZ-a – promena načina obračuna

Narodna skupština Republike Srbije usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS“ broj 113/2017).

Zakon je stupio na snagu 25.12.2017. godine, osim odredaba kojima su izmenjene odredbe članova 69. i 70. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, koje počinju da se primenjuju od 01.01.2018. godine, odnosno 01.01.2019. godine.

Izmenjena naknada NSZ-a je na ovaj način donela zanimljive uslove nezaposlenima.Ovim odredbama u celosti promenjena metodologija utvrđivanja visine i obračuna novčane naknade.  Novčana naknada se više ne upoređuje sa minimalnom zaradom, nego je Zakonom propisan „bruto“ iznos najnižeg i najvišeg iznosa novčane naknade od 22.390, odnosno 51.905,00 dinara.

Ovi iznosi  kao i iznos  osnovice dnevne novčane naknade usklađivaće se jednom godišnje, počev od 2019. godine.

Prva naknada ove godine je već isplaćena prethodna dva dana o čemu smo pisali OVDE

Uvode se novi parametri za utvrđivanje visine i obračun iznosa novčane naknade:

  1. Ukupna zarada, odnosno naknade zarade, osnovice osiguranja i visine ugovorene naknade u poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu u kome je prestao radni odnos, odnosno prestalo osiguranje,
  2. Prosečna godišnja zarada po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike u trenutku ostvarivanja prava na novčanu naknadu i
  3. Osnovice dnevne novčane naknade koja je propisana zakonom u iznosu od 1000  dinara i u sebi sadrži pripadajuće doprinose za zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje. Ova osnovica dnevne novčane naknade se usklađuje jednom godišnje sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u prethodnoj kalendarskoj godini.

Kao što se vidi iz gore navedenog, parametri su jasno postavljeni i svi su poznati kako u momentu odlučivanja o pravu na novčanu naknadu, tako i tokom celog perioda njenog trajanja.

Izmenjena naknada NZS-a na ovaj način omogućuje svim zainteresovanim licima  da saznaju na koliki iznos novčane naknade mogu da računaju u momentu prestanka radnog odnosa odnosno prestanka osiguranja.

Na sve zahteve koji budu podneti počev od 01.01.2018. godine će se primenjivati nove odredbe koje se odnose na visinu novčane naknade.

Postupci započeti pre stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po odredbama zakona i opštih akata po kojima su započeti.

autor: Polosi team